Czech

Български Flag_of_Bulgaria.svg

РусскийRussia_flag

English1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Deutsch1280px-Flag_of_Germany.svg

FrançaisFlag_of_France.svg

ItalianoFlag_of_Italy.svg

Czech250px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg

 SlovakFlag_of_Slovakia.svg
 UkrainianFlag_of_Ukraine.svg

 PolishFlaga_polska

 SerbianFlag_of_Serbia_(1992-2004).svg

 MacedonianMacedoniaFlag

 CroatianFlag_of_Croatia.svg

EspañolFlag_of_Spain.svg

Chineseindex

 Portugueseproduct_41094
Armenianimages
Norwegianизтеглен файл
Greek Flag_of_Greece.svg

Czech

12001997_10153625700569443_1092227196_o1

 Závěť Ducha Beinsa Duna

POSLÁNÍ

NÁRODU MÉMU — BULHARSKÝM SYNŮM RODINY SLOVANSKÉ

Podané prostřednictvím Učitele 8. října L.P. 1898.

 

Poslyšte slova Nebeská:

Bratří a sestry domu slovanského, rodu mučednického, plemeno nesvárů, duše a srdce budoucna, Život a Spása přítomnosti, nositelé a ochránci míru, synové Království Božího, poslechněte Slovo:

Nebe vám přiděluje svatou povinnost v Království Pokoje, které přichází a blíží se ve své síle zaznamenat velkou událost v existenci tohoto světa; a pokud se ukážete věrnými od nynějška této ušlechtilé a sváté Výzvě, která na vás čeká, věřte tomu, sám Bůh všech Sil vás korunuje slávou a vznešeností vašeho života a zaznamená vaše jména ve Svrchovaných knihách vyšších světů, které pomáhají prospěchu Vyššího svátého počínání velkého osvobození. Čeká vás slavná budoucnost, která přichází nikoli k záhubě a zničení života, ale aby jej vzkřísila k jeho dokonalé úplnosti. V tomto životě jsou pozváni se účastnit všichni vybraní lidé a národy, které vytváří květ nových generací lidského rodu.  Váš čas se blíží, vaše zkouška končí, okamžik vašeho poslání nastupuje a minuta v životě nastává, abyste se probudili a vstoupili do  života blaženého, který začíná v této zemi, jež prošla tolika utrpeními.

Já jdu se shora, z vyššího příkazu Božího – vašeho Nebeského Otce, který mě  pověřil tímto Posláním, abych vás varoval před špatnou cestou a abych vám zvěstoval Pravdu života, která sestupuje z nebeského śidla věčného světla, aby ozářila každý rozum, aby vzkřísila každé srdce a povznesla a obnovila všechny duše - vybrané děti pravdy, určené vytvořit zárodek Nového lidství, jemuž Slovanská rodina, koleno Judovo se stane ohniskem.

Vůdce - spasitel, vyvolenec Sionu Království Božího, bratr trpících, přijde s celou svou silou a duchovní celistvostí a změní podobu tohoto světa. Zanedlouho zaujmete vysoké místo v řádu vykoupených vyšších světů, které postupně stále přichází jeden po druhém v jednu novou sféru svrchovaných světů. V Nebesích Božského přikázu, do kterých i tento váš svět už přistoupí kupředu společným krokem, aby zaujal své místo určené Nejvyšším Biskupem mezi ostatními. Váš vstup do těchto nekonečných hranic Nového Království věčných světů bude oznámen poskytnutím symbolu Nejvyššího Pána, Vládce a Krále nadevším. On se s vámi setká i se všemi anděli, kteří vás přijdou  přijmout radostně a vesele jako spoluobčany Věčného Království, jehož síla a sláva je věčná.

Nezármucujte Boha svým chováním, nepochybujte o jeho Pravdě, kterou vám nese z Nebeského sídla jako projev Jeho věrnosti a lásky k vám. Vzdělávejte se, vzchopte se, poznejte pravdu o životě. Ten, od něhož jste zrozeni nad vámi bdí. Jeho jméno znáte. Neváhejte, nerozmýšlejte se, ale zahoďte svou malomyslnost a nedostatek víry a přijďte k věčnému světlu života, abyste pochopili věčnou cestu Boha, který vás zvednul z popela nicotnosti ke slávě a velikosti nesmrtelnosti.

Neklamte sami sebe, ale udělejte místo pro Toho,  kdo vám dává život. Před Ním: děti, pokolení, národy nezhynou, nýbrž se obrozují a přemění a přerodí tímto tvořícím Věčným Duchem, který uvádí do pořádku vše v tomto velkém Božském světě. Obrození a požehnání je velký dar, který vám pomáhá se upevnit, vstoupit na cestu světla, kde sídlí mír a láska na každém kroku. Je to mocný věčný pohon života, který pozvedá všechny pokleslé na duchu. Je cestou spásy, na kterou se vydává neblahý lidský rod, vyzván Nebem k dalšímu hrdinskému činu, kterým se dokončí, vše co je určeno.

Cesta, na kterou přicházím vás vzít, abyste vstoupili do Království Božího, abyste mu sloužili, je cesta věčná; cesta plná všech darů života; po ní vystoupali všichni hodnostáři a tváře nebeské před začátkem této samotné věčnosti, která nemá začátek ani konec. A mezi vámi a cestou Nebeských tvorů existuje veliký prostor, který není měřitelný žádnou mocnou silou, a přesto existuje neviditelná spojitost, která vše svazuje do jednoho nerozlučného bratrství. Tímto spojením je láska Věčného neviditelného Boha — Zdroje života.

Tato nepřekonatelná láska Toho, kdo vás miluje a pečuje o vás, mě přivolala se shora, abych přišel pomoct vám v této těžké době, která nastává naposledy v tomto světě.

Před vámi stojí velké nebezpečí, které se chystá zničit vše, co je sváté, zasázené rukou vašeho Nebeského Otce. Proto jsem přišel do tohoto světa, abych vás osobně vedl během této nejnebezpečnější chvilky v životě. Ukažte se jako muži pevní a rozhodní, věrní svému poslání, vyzbrojeni a připravení ke sběru. Provádějte každý den svá potřebná cvičení, aby zvítězila pravda, nyní je vhodńa příležitost, aby se ukázal vyvolený národ, sémě Královské, jehož je Bůh všech sil panovníkem.

Jdu podpořit slovanský rod, jemuž je dáno triumfovat nad všemi jeho nepřáteli, kteří mu brání v cestě jeho velkorysému  poznání, kterého se snaží dosáhnout a jeho poslání, které mu bylo určené Svrchovanou prozřetelností. Čas se blíží a je u bran tohoto světa. Pravda zvítězí a bude nastolena ve své úplné kráse, která rozzáří tento svět nebeským světlem. To je den Pravdy, ve kterém jste se narodili pro Jeho slávu. Poslechněte si Jeho hlas, jde se shora, zvedněte své oči a podívejte se na to, co vás čeká; nastavte své uši a poslechněte sladké písně, příjemné hymny, majestátní chorály, písně andělů, které se připravují na tento slavnostní den.

 

Slyšte, víra je první krok při vstupu do Nového života, je první podmínkou v úzké bráně přijetí, je prvním plodem Lásky, který máte přinést k Ohništi Otcova oltáře. Nezbývá čas se pouštět do prázdných debat o minulosti, ze které nemáte užitek, pokud se nepoučíte z chyb, abyste narovnali současné. Vaše znovuzrození potřebuje poctivých a ctnostnich lidí,  jenž scházejí. Nyní je pouze na povrchu a nikoli v hlouby, dočasné a nepodstatné, které nemůže přinést očekávané dobré výsledky. Tento národ má do nebevolající potřebu být veden a řízen svátými a bohulibími hodnotami už odpočátku, nezbytných pro jeho úspěch. Tyto zásady určil již dávno Bůh, Jenž se stará o blahobyt všech jeho rodin; a tyto hodnoty jsou zakotveny ve vaší duši. Při obrození národů rozum a srdce musí jít současně, láska a ctnost společně, sila a rozum mají spolu vést a řídit cestu jejich dobrých snah. Mimo těchto podmínek je vše nenávratně pro ně ztracené. Proto je nezbytné, abyste se zastavili a zvážili svou situaci, ve které se nacházíte, abyste se vyhnuli společńemu zničení, které visí nad hlavami vás všech.

 

Přicházím do tohoto rozvráceného světa v rozhodném okamžiku, abych uplatnil potřebný vliv a zachránil vás od této zničující cesty, po které se národy na zemi vydaly neuváženě. Vězte, že v případě, že zavrhnete mé dobromyslné rady a budete odporovat mému Božímu přikázání, které vám dávám, ale protože jste blízcí mému srdci, použiji další opatření, mnohem horších, kterých mi bylo uloženo použít v případě vašeho neuposlechnutí Božích přikázání. Vy se nacházíte pod mou ochranou a jsem povinen vás vést a vychovávat ve znamení slova Pravdy. Jsem vašim ochráncem a vrchním vůdcem v Nebeském království. Když jsem vstoupil, abych vás přijal pod svou ochranou, předpokládal jsem všechny těžkosti, které mi čas vytvoří do doby než vás přivedu na bezpečné místo. Vím kolik překážek, kolik neúspěchů mě potká spolu s vámi v této velké bitvě, ale můj duch se nevzdá svého úmyslu. Má láska k vám mi nařídila mou povinnost. Vstoupil jsem, abych vás vzal pod mou svrchovanou ochranu. V této dávné minulosti váše duše nebyly vůbec krásné, která by mě přivábily vás milovat. Byli jste nelibí navenek, a kdo vás spatřil, tak se odvracel od  vašeho neotesaného srdce. Přes tuto vadu jsem vás vás neodmítl, ani jsem vámi neopovrhnul pro váš hrubý vzhled, do kterého byla oděna vaše duše, nýbrž jsem se do vás úplně zamiloval svým dobrým duchem, který se snažil proniknout a najít nějakou boží vlastnost, nějakou ušlechtilou stránku vaší duše, aby ji mohl zpracovat a rozvinout, aby přinesla hojné ovoce a vypěstovat ve vás čistou povahu, svatou a vznešenou, aby vám umožnil vstoupit do rodiny prvních národů, které Bůh všech sil vybral splnit jako Svou věčnou a svatou vůli. Dnes nadešel čas začít řešit hlavní osud tohoto zkaženého světa, kam Nebe přichází učinit zásadní a velikou přeměnu a to brzy, v Novém století, které se blíží, aby poznamenalo nové stránky života na zemi. Proto si přeji vás připravit, neboť jste pochybili  kvůli vaším nynějším zločinům a národním hříchům z minulosti, pro které bylo nutné, abyste přinesli mnoho obětí a strpěli trápení než se smyje a pročistí vaše ohavnost, kterou jste podráždili Boha, aby odvrátil svou tvář od vás a ponechal vás těžké zkoušce doby, abyste si uvědomili a litovali své hříchy, které zpřetrhaly sváté nitě Jeho Lásky. Ale Bůh se věčně nehněvá; Jeho milost je nekonečná, jeho milosrdnost zůstává navždy s těmi, jež Jej milují a jeho požehnání setrvá. On vás povede  během všech těch temných dob pevnou rukou a jeho oko nad vámi bude bdít, když půjdete  nebezpečnými cestami tohoto světa. V tom, Já — váš nejvyšší Ochránce, vynaložim velké úsilí a oběti, abych napravil vaši minulost, abych vás vychoval a oblékl do krásy Navěky, která vám byla udělena. Proto jsem svolil svolat z dálky, z konce nebes, oba bratry, světla slovanského rodu a dát jim slovo Pravdy a slovo Života, aby vám jej přinesli a ukázali vám mou cestu, která vás dovede do Věčného Světla, ve kterém se nacházím; Světlo života, které jsem vám poslal, abyste žili věčně v něm, které svět nepřijal, ale jej odmítl a zradili mého Vyvoleného Ježiše, haněli  urážkámi a smrti, protože činy tohoto rodu byly záludné. Ale zrádci  mého odkazů byli  odměněni za své bezpráví a od teď vše končí. Pravda je věčná, můj Otec je stálý, jeho věci jsou neodkladné, vy jste Můj lid. Bůh hledal dům pro sebe a Jeho volba padla na slovanský rod, který Nebe miluje pro jeho Božskou ctnost. Proto jsem vám poslal dva Moje služebníky, aby vám zvěstovali radostnou zprávu a opustili jste temnotu zdejších pohanských bohů. A byla radost obrovská ve světě světla, když Bůh položil znak Svého velkého jména a vložil Svého Ducha do vašich srdcí věčnou závětí. Zjevili se vašemu tehdejšímu vládnoucímu Panovníkovi a sdělili mu vůli Nebeskou přijmout Mé Vyslance Nové závěti a ten poslechnul můj hlas a představil se Mi, aby se stal zakladatelem vašeho duševního znovuzrození. A říkám vám, že se v domě slovanském nenarodil pokornější a upřímnější Panovník, který přijal s neochvějnou vírou daný slib podobný slibu Abraháma, který neušetřil svého syna, ale obětoval ho Bohu, takto se zachoval dle božího přání váš Panovník a otec národa slovanského, který dal oči svého prvorozeného jako oběť  Bohu, jako dar Bohu, jako důkaz své stálé věrnosti Jemu. Od tohoto dne se konalo provolání dané Bohem všech sil, který rozhodl dle své neomezené moudrosti proslavit s vámi společně celý slovanský rod, ve kterém Hospodin Všemohoucí žije a jemuž ukládá zaujmout první místo v Jeho Království, které již vstupuje ve své síle do tohoto trpíciho světa. Pochopte neměnnou pravdu, že povznesení slovanského rodu je povznesení potřebné pro všechny, které Bůh sám činí pro svého vyvoleného, Vůdce Spásy, který se brzy objeví mezi vás v plné své slávě a síle, aby znovu nastolil věčné Království Míru, Království Boží na zemi. A ten, který zpochybňuje vaše prvenství od teď, jako by tvrdil, že samotný Bůh  zpochybňuje Mě;  mám moc poskytnout to komukoliv, komu budu chtít a pokud Já dávám ze své dobré vůle, kdo je ten, jež se mi vzpírá a říká mi, co činím? Ten, který se opovažuje, ať vystoupí a zkusí svou sílu a uvidí. Jsem jediný a Mé slovo je pevné a jsem věrný pravdě na všech svých cestách. Mé slovo je nezpochybnitelné. Bůh je váš panovník. On je váš ženich, který vám posílá své dary, a jež má z vás radost jako ženich z lásky, kterou jste přijali vírou v Něj, Jenž je Král nad Králi a Panovník nad panovníky. Právě proto přicházím z odvěkého sídla, abych vás nasměroval k dobrému a svátému životu, abych vás ochránil, abyste neudělali znovu chybu proti svrchované vůli Nebe a abyste nebyli odmítnuti jako v minulosti, kdy svou libovůlí jste se znelíbili Bohu a ten vás nechal upadnout do rukou vašich nepřátel, kteří přišli z daleka, aby vás potrestali pro prohřešky a splnil vůli Nejvyššího soudce nad vámi. Ale v tehdejším vašem pádu Jsem vás podpořil Svou Láskou, protože jste nebyli úplně odmítnuti Tím, kdo si vás vybral. A v dlouhověkém otroctví jsem vás stále vedl po cestě utrpení a pokory a učil jsem vás napravit svůj život, uvědomit si své hříchy, litovat a obrátit celé své srdce k  Bohu vašemu, se kterým jste spojeni v manželským svazkem k čistotě a bezůhonnému životu. A ve všech vašich utrpeních a zkouškách jsem vás podporoval svou rukou a dodával jsem vám sílu a moc ducha, abyste se úplně nevzdávali duševně a ztratili se v bahnu zoufalství. A se všemi silami, které mám, jsem se ujal vytvořit vaši duši čistou a bezůhonnou s povahou Božskou. A na konci vaší dlouhověké zkoušky, když Nebe rozhodne dle Vyššího uvážení Boží prozřetelnosti, aby vás zbavilo těžkého otroctví, byl Jsem prvním, který se vás zastal, abych vás vysvobodil a předpokládal jsem, že využijete mé dobročinnosti, abyste napravili minulost; ale vy jste zneužili daru svobody. Ale Já jsem vaše osvobození začal a nasadil jsem všechny mocné síly do práce k dosažení a realizaci velké myšlenky, kterou musím dokončit v nejkratší době, která čeká na Můj nejvyšší příkaz. Vaše rozpory, váš znovu rozvracený život pozastavují svaté rozjímání, které mám na srdci pro vaše dobro a dobro celého rodu lidského; ale vše má své hranice, to musíte vědět. Během těchto posledních let vašeho znovu nastartovaného života jsem vás sám vedl bezpečně do tohoto okamžiku a vynakládal jsem nejvyšší úsilí ochránit vás před mnoha nebezpečnými nepříjemnostmi. Pějte chválu Bohu, že nepatří k těm, které lze přemoci. Přichází čas a je to nyní, kdy ochutnáte mou sílu a poznáte, že Já jsem Bůh, kterému nelze lhát, ale vy jste národ nespoutaný, který nespatřuje, kde se schovává jeho dobro.

 

Slabým článkem vaší duše je společná neshoda a rozpory, které brání svatému počínání slovanského rodu, ale jsem věrný práci Tomu, který mě vyslal. Pro Něho není překážek, není těžkostí, vůle Jeho je vůle věčná a neoblomná a vše, co řekl, se stane, ale nikoli během vašeho života, pokud se obrátíte dozadu, jako národ Izraele v poušti a ponecháte své kosti jako oni pro svou malomyslnost a celkovou nevíru. Ale nová generace, kterou sám Bůh všech sil pozvedne, uskuteční Jeho úmysly, předurčené ke splnění. Může zrychlit a zpomalit chod vašeho počínání, pokud se oddáte zahálčivému životu zkažených národů a to způsobí, abych více bděl nad vámi, abyste se znovu neodvrátili a spadli do léčky lsti, přičemž tento pád vás může stát život. Toto mě donutilo přijít dolu mezi vás, abych se zaručil znovu napravit a odebrat pekelnou nenávist k vašemu bratrskému rodu, který pro vás učinil nesčetné lidské oběti; je to svátá Rus, jíž Bůh určil velkou budoucnost, aby splnila Jeho vůli pro vaši slávu a slávu Jeho Království. Přijměte od ní daň jako Malkísedek od Abraháma, který ho bláhořečil. Dnešní sílu a slávu vám dlužím, toto jsou Boží nařízení: jeden sází, jiný žne, na konci všichni se podílí na Boží blaženosti. Dnes je pekelná zloba odklizena, chod věcí nabírá jiný směr, pekelné síly ustupují z prvních řad bitevního pole, rušitelé Božího míru budou potrestáni všude a Jeho pravda se opět zjeví na zemi. Království, které znovu nastolím, není královstvím nenávisti, ale lásky; zvedněte pohled a podívejte, že svět je pastvou. V krátké době potvrdím pravdivost svých Božích slov. Ještě jeden veliký čin a všechna srdce se otřesou a moudrost světa nastane jednou pro vždy. Nebe jako důkaz své přízně vám poskytlo svátou záruku velké milosti a lásky, která vás ochrání navzájem od tohoto dne, ve kterém je dána odpověď, začíná vaše vykoupení a varuji vás, abyste chránili to, co buduji, abyste jej nezničili, protože je sváté a pokud se pokusíte rouhat, pošlu na vás tři zla: hlad, mor a zkázu a nebudu mít s vámi slitování, ale budu vás soudit a vždy si budete pamatovat, co Bůh řekl. Chraňte Má slova. V této záruce, kterou jsem vám svěřil _   spočívá vaše budoucnost, on je vašim Desaterem , nadějí a životem vašeho rodu. Poslechni mě, Rode Slovanský, abys  mi byl svědkem, že jsem ti to pravil.

 

Obracím se k vám nyní, mí služebníci, vůdci, učitelé, také k vám pisatelé, farizeové a pokrytci a nařizuji vám, abyste nerozvraceli Můj národ, který jsem vám svěřil. Přestaňte chodit  špatnými cestami, je čas, abyste si uvědomili, že je třeba vést můj národ po cestě pravdy a neuvádějte jej do omylu, pomáhejte bezmocným v jejich trápení a nezraňujte chudé. Vzdejte se bezpráví, zahoďte nepravdu, zanechte rozvrácení, protože se Bůh nemůže dívat na toto nevlídné počínání, které se děje všude před Ním. Jeho trpělivost překročila své meze, byl jsem povolán, abych ukončil nevyléčitelné zlo. Popřemýšlejte do doby, aby nebylo pozdě,  že přichází doba i nyní je čas, kdy bude pozdě mě hledat, přemýšlejte, o nedostatku víry, která se vás zmocnila, a jež vám nepřinese žádné dobro. A nyní podruhé přicházím z doby, kdy jste se stali mým národem, abych vás spatřil na vlastní oči, jací jste navenek, jak žijete, a Můj duch je dojatý tímto smutným obrazem. Jste k politování vy, pro které jsem obětoval vše získané: život, slávu a čest, zneužili jste Mou dobrotu a Mou lásku.

Přede mnou stojí mnoho vašich nešťastných bratrů a sester, znásilněných a okradených vámi samotnými. Jděte za nimi a svěřte jim své hříchy a nastolte mír každý se svým blízkým. Tento den,  ve kterém přijdu, abych se vám ukázal v Mé plné slávě a přeji si, aby byl dnen radosti, nikoli dnem smutku, dnem určeným Bohu Mému.

 

Jsem Elochil, anděl zprávy Hospodinovi.

 

Sděleno 8. října L.P. 1898, Varna – Bulharsko

 

Opis z tištěných svazků po opravách (5 stran) bratrem P. Kirov dne: 30. května, sobota večer, 1. června, pondělí večer a 3. června, středa večer, 1915 roku, město Burgas. Opsal: М. Sotirov.

Превел от Български Иво Хопев

12001997_10153625700569443_1092227196_o1