Slovak

Български Flag_of_Bulgaria.svg

РусскийRussia_flag

English1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Deutsch1280px-Flag_of_Germany.svg

FrançaisFlag_of_France.svg

ItalianoFlag_of_Italy.svg

Czech250px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg

 SlovakFlag_of_Slovakia.svg
 UkrainianFlag_of_Ukraine.svg

 PolishFlaga_polska

 SerbianFlag_of_Serbia_(1992-2004).svg

 MacedonianMacedoniaFlag

 CroatianFlag_of_Croatia.svg

EspañolFlag_of_Spain.svg

Chineseindex

 Portugueseproduct_41094
Armenianimages
Norwegianизтеглен файл
Greek Flag_of_Greece.svg

12001997_10153625700569443_1092227196_o1 

Výzva k môjmu národu.

Bulharský synovia rodiny slovanskej, počúvajte slová neba:

Bratia a sestry domu slovanského, rodu trpiaceho, plemena sporov, duša a srdce budúcnosti, života a nastupujúcej záchrany, nositelia a zástupcovia sveta, synovia Kráľovstva Božieho, počúvajte slovo:

Nebo vám určilo posvätnú úlohu v Kráľovstve sveta, ktoré vzrastá a prichádza v svojej sile vyzdvihnúť veľkú udalosť v živote tohoto sveta. A ak odteraz budete oddaní tomuto vznešenému a posvätnému poslaniu, ktoré vás očakáva, tak vedzte, sám Boh Síl ovenčí vás svojou slávou a vznešenosťou svojho života a zapíše vaše mená v Najvyššej knihe vyšších svetov, ktoré pomáhajú Vyššiemu svätému dielu spasenia.

 

Očakáva vás slávna budúcnosť, ktorá sa blíži, aby sa nezničil a nevyhladil život, a aby bol vzkriesený do dokonalej plnosti. Prijať pozvanie v tomto živote sú povolané všetky vyvolené ľudské národy, vytvárajúce nové pokolenie ľudského rodu. Váš čas sa blíži, vaša skúška sa završuje, prišla hodina i minúta vášho prizvania, keď sa prebudíte a vstúpite do tohoto blaženého života, ktorý nastáva na tejto mnohotrpiacej zemi.

 

Prichádzam zhora na vyšší súhlas Boha – vášho Nebeského Otca, ktorý ma poveril veľkou misiou, aby som vás varoval pred lživými cestami a zvestoval vám Pravdu života, prichádzajúcu z nebies prostredníctvom večného svetla, pre presvetlenie všetkých myslí, obrodenie všetkých sŕdc i ich pozdvyhnutie, a obnovu všetkých duší. Vy – ste vyvolené ratolesti Pravdy, predurčené stať sa zárodkom nového ľudstva, v ktorom sa Slovanstvo, pokolenie Judino, stane centrálnym ohniskom.

 

Počiatok spásy, pomazaný Sionu a Kráľ kráľov, brat trpiacich, príde v celej svojej sile a duchovnej plnosti zmeniť obraz tohoto sveta. Čoskoro pristúpite, aby ste zaujali vysoké miesto v rade vykúpených vyšších svetov, ktorí postupne, neodkláňajúc sa, vystupujú jeden za druhým do novej sféry horných zvrchovaných svetov. Aj váš svet sa o krok priblíži k Nebesiam Božského poriadku, aby tam obsadil, uprostred iných svoje miesto, určené pre neho Najvyšším Vládcom. Váš vstup do týchto bezmedzných hraníc Nového Kráľovstva večných svetov sa oznamuje znakom Najvyššieho Vládcu, Majiteľa a Kráľa všetkého. Privíta vás so všetkými anjelskými hodnosťami, ktoré vás prídu prijať radostne a veselo, ako občana Večného Kráľovstva, ktorého sila a sláva je bezmedzná.

 

Nezarmucujte Boha svojím chovaním, nepochybujte o Jeho Pravde, ktorú vám On posiela z nebies na dôkaz svojej vernosti a lásky k vám.

 

Presvetľujte sa a nepovyšujte sa, uvedomte si Pravdu života. Stvoriteľ bdie nad vami. Jeho meno poznáte. Nepochybujte, nebuďte nestáli, zavrhnite svoju malomyseľnosť i malovernosť a stúpajte k večnému svetlu života, aby ste pochopili večnú cestu Boha, ktorá vás pozdvihla zo spálenišť a ničotnosti k sláve veľkej nesmrteľnosti. Neupadajte do bludov, ale dajte miesto Tomu, ktorý vám vdychuje život. Rodiny, pokolenia a národy sa pred ním nestratia, ale ožijú a obrodia sa Tým ístým večným duchom, ktorý všetkých privádza k poriadku v tomto bezhraničnom Božskom svete.

 

Prevtelenie – to je veľké požehnanie, ktoré vám pomôže vstúpiť na cestu svetla, kde na každom kroku prebýva mier a láska. Toto svetlo – mohutný večný motor života, pozdvihujúci všetkých duchom slabých. To je cesta záchrany, po ktorej vystupuje nešťastný ľudský rod, prizvaný Nebom k ešte jednému veľkému hrdinskému činu, ktorým sa zavŕši všetko, čo bolo naplánované.

 

Cesta, po ktorej som vás prišiel viesť do Kráľovstva Božieho, aby sme Jemu slúžili je večnou cestou; je to cesta naplnená všetkým požehnaním života; po nej vystupujú všetky hodnosti a stvorenia nebeské od počiatku čias samej večnosti, nemajúcej ani začiatok ani koniec. Medzi vami a nebeskými stvoreniami leží ohromná priepasť, nezdolateľná žiadnou silou, no pri tom všetkom existuje neviditeľné puto, spojujúce všetkých do jedného nerozlučného bratstva.

 

Toto spojenie je Láska neviditeľného večného Boha – prameňa života.

 

Táto vyššia Láska Toho, Ktorý vás miluje a stará sa o vás ma vyzvala zostúpiť zhora a pomocť vám v tejto mimoriadnej dobe, ktorá v tomto svete nastáva posledný krát. Stojí pred vami jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré môže zbúrať všetko čo je sväté,  čo bolo zasadené rukou vášho Nebeského Otca. Preto som prišiel na tento svet, aby som vás osobne viedol v tejto najnebezpečnejšej minúte života.

 

Preukážte sa ako muži tvrdí a neochvejní, verní svojmu poslaniu, prepásaní cez pás a pripravení na nadávky. Prineste všetky potrebné obete pre oslavu Pravdy . Teraz je ten priaznivý okamih ukázať sa rodom vyvoleným, semenom Kráľovským, národom, ktorého vodcom je sám Boh Síl.

 

Idem podporiť slovanský rod, ktorému je dané zvíťaziť nad všetkými nepriateľmi a protivníkmi, brániacimi mu získať to vznešené poznanie, ku ktorému mieria aj jeho misie, predurčené mu Vyšším Zámerom Prozreteľnosti. Čas je blízko, a oni sú tiež pri prahu tohoto sveta. Pravda bude triumfovať a zavládne v svojej plnej príjemnosti a kráse, osvieti tvár tohoto sveta nebeskou žiarou. To je deň Pravdy, ktorý vás zrodil kvôli Jeho sláve. Počúvajte Jeho hlas, On prichádza zhora. Pozdvihnite oči a uzrite to, čo vás očakáva; načúvajte a počujete sladké piesne, lahodné hymny, veľkolepé antimy, chválospevy anjelských zborov, pripravujúcich sa na tento slávny deň. Vedzte, vernosť – to je prvý krok pri vchádzaní do nového života, je prvou podmienkou pred úzkymi dverami, je to prvý plod Lásky, ktorý prinesiete k oltáru Nebeského Otca. Nepúšťajte sa do prázdnych rečí o minulosti, ktoré vám neprinesú žiaden úžitok, ak len nezýskate skúsenosť z jej chýb, aby ste napravili súčasné. Vaše obrodenie potrebuje čisté ctnosti, ktoré u vás zatiaľ nie su. Teraz je to všetko povrchné a nestále, prchavé a nevýrazné; nemôže priniesť dobré ovocie.

 

Tento národ zúfalo potrebuje vedenie a usmernenie svätými a Bohumilými princípmi, ktoré pomôžu jeho prosperite. Tieto princípy sú oddávna naplánované Bohom, Ktorý sa stará o zdokonalenie všetkých svojích hierarchií; tieto princípy sú zasadené vo vašej duši.  Pri obrodení národov rozum a srdce musia byť v súlade, Láska a Ctnosť – ruka v ruke – a sila rozumu musia spolu viesť a riadiť ich dobrými usmerneniami. Bez týchto podmienok budú všetci nenávratne stratení. Preto sa musíte zastaviť a premýšľať o postavení, v ktorom sa nachádzate , aby ste unikli všeobecnej katastrófe, ktorá už visí nad všetkými vašími hlavami.

 

Prišiel som do tohoto rozvráteného sveta vo vážnej chvíli, aby som poskytol nevyhnutný zásah a odvrátil vás z tejto zhubnej cesty, na ktorú nerozvážne vstúpili národy zeme.

 

Vedzte, ak odmietnete moje dobré rady a vzopriete sa mojím Božským ponaučeniam, ktoré vám dávam preto, že ste blízki môjmu srdcu, potom využijem aj iné, omnoho horšie prostriedky, ktoré som splnomocnený použiť ako odpoveď na vašu neposlušnosť svätým Božím prikázaniam.

 

Ste pod mojím patronátom a ja vás musím viesť a vychovávať slovom Pravdy. Som váš ochránca i hlavný sprievodca k Nebeskému bytiu. Vezmúc vás pod ochranu, predvídal som všetky ťažkosti, ktoré predo mnou časom vyvstanú, pokiaľ vás nevyvediem na bezpečné miesto. Som informovaný o tom, koľko prekážok, koľko neúspechov ma s vami postihne v tomto veľkom boji, ale môj duch neustúpi od svojho zámeru. Moja láska k vám mi diktuje moju povinnosť, a tak som vás vzal pod moju vyššiu ochranu. Vo vzdialenej minulosti váš duch nedisponoval žiadnou krásou, ktorá by ma prilákala a prinútila, aby som si vás zamiloval. Boli ste na pohľad odporní, a ten, kto vás videl, chvel sa od pohľadu na vaše hrubé srdcia. Ja som vás neodvrhol za tento nedostatok a nezačal vami pohŕdať kvoli hrubému zovňajšku, do ktorého bola oblečená vaša duša, a zamiloval si vás celým svojím blahým duchom, skúšajúcim nájsť aspoň nejakú Božskú ctnosť, akúkoľvek – hocakú vznešenú črtu vo vašej duši, ktorú by bolo možné opracovať a zúrodniť tak, aby priniesla dobré ovocie a zformovala vo vás čisté mravy, sväté a vznešené; tak, aby ste boli dôstojní vstúpiť do počtu prvých národov, ktoré Boh Síl zvolil, aby završili Jeho večnú a svätú vôľu.

 

Teraz nastal čas riešiť hlavný osud tohoto zvráteného sveta, v ktorom Nebo onedlho uskutoční zásadný a veľký prevrat. Aj to bude čoskoro, v Novom veku, ktorý zaznamená nové stránky tváre Zeme. Chcem vás na to pripraviť, pretože ste silno zaostalí vašími terajšími zločinmi a minulými národnými hriechmi, za čo ste boli nútení zaplatiť bezčíselnými obeťami a utrpeniami, aby ste zmyli a očistili svoju zvrátenú ohavnosť, ktorou ste sa natoľko dotkli Boha, že On odvrátil svoju tvár a nechal vás pod ťažkou stáročnou skúškou, aby ste si uvedomili a kajali sa v svojích hriechoch, trhajúcich sväté nite Jeho Lásky.

 

No Boh sa nehnevá večne; Jeho milosť a blaženosť z pokolenia na pokolenie prebýva večne s tými, ktorí Ho milujú a neustále Mu blahorečia. On vás vedie svojou tvrdou pravicou vo všetkých temných časoch, a Jeho oko vás pozoruje, keď idete nebezpečnými cestami tohoto sveta. V tomto som Ja, váš hlavný ochránca povinný vynaložiť veľké úsilie a obeť, aby sa napravila vaša minulosť, vychovať vás a zahaliť do krásy večnosti, ktorá je vám určená.

 

Preto som sa rozhodol vyzvať zďaleka, z kraja Nebies dvoch bratov, svetlá rodu Slovanského, aby som im odovzdal slovo Pravdy a slovo Života, a aby vám ho priniesli a naučili Mojej ceste, ktorou vojdete do večného svetla, kde ja bývam: svetlo života, ktoré som priniesol, aby ste v ňom prebývali a ktoré svet neprijal, ale ho odvrhol a predal pomazaného Môjho zákona, Ježiša, na pohanu a smrť, pretože činy tohoto rodu boli ľstivé. Ale porušitelia môjho zákona zaplatili úplne za bezprávie, a odteraz je všetko zrušené. Pravda je večná, Otec môj nezmenený, dielo Jeho je neodkladné, vy – môj národ.

 

Hospodin si hľadal príbytok a Jeho výber padol na Slovanstvo, ktoré si Nebesia zamilovali za jeho Božskú dobrotu. Preto som poslal k vám dvoch svojích služobníkov s ušľachtilou zväsťou: opustiť temnotu a tmu pohanských Bohov. A bola radosť veľká vo svetoch svetla, keď Boh na vás vložil pečať svojho veľkého mena večným zákonom Svojho Ducha do vášho srdca . Zjavil som sa vtedajšiemu vášmu panovníkovi a oznámil mu Vôľu Neba – prijať Mojích Poslov Nového Zákona, a on vypočul moj hlas a stal sa pred mojou tvárou praotcom vášho duchovného obrodenia. Hovorím vám, že sa nenarodil v dome Slovanskom panovník pokornejší a srdečnejší, ktorého neoblomná viera dala sľub podobný Abrahámovmu, neľutujúceho aj svojho syna priniesť ako obeť Bohu. A taktiež bohumilo sa držal aj váš vodca a otec Slovanského národa, ktorý dal oči svojho prvorodeného syna ako blahú obetu, ako zvolený dar Hospodinovi, ako znamenie nezmenenej vernosti k Nemu. A od toho dňa sa zavŕšilo vaše vyvolenie od Boha Síl, ktorý ráčil svojou nezmiernou múdrosťou presláviť spolu s vami aj celé Slovanstvo, v ktorom Všemocný Hospodin prebýva a ktorému je určené prvé miesto Jeho Kráľovstva, ktoré už vstupuje v platnosť v tomto trpiacom svete.

 

Príjmite túto nemennú pravdu, že povznesenie Slovanského národa je, aby bolo jasné všetkým, že sám Boh to robí kvôli svojmu vyvolenému, vodcovi Spasenia, ktorý čoskoro príde medzi vás v plnej Sláve a Sile ustanoviť večné Kráľovstvo Mieru – Kráľovstvo Božie na Zemi.

 

A ten kto odteraz poprie vaše prvenstvo, – hovorí samotný Boh, – poprie aj moje, pretože Ja mám moc dať čo je moje komu chcem. A ak dám zo svojej dobrej vôle, kto bude ten, kto sa Mi vzoprie a naznačí čo mám robiť? Ten, kto sa opováži, nech vyjde a vyskúša svoju silu a uvidí. Ja som jediný a Moje slovo je nemenné, Som verný a Pravdivý vo všetkých Svojích činoch. Moje Slovo je nezvratné.

 

Hospodin – váš vodca. On je váš ženích, posielajúci Svoje dary a tešiaci sa vám ako novomanžel láske, ktorú ste prijali z vernosťou od toho, ktorý je Kráľom Kráľov a Pán nad pánmi.

 

Preto prichádzam z predvečných obydlí prebudiť vás k čistému a svätému životu a ochrániť, aby ste znova nezhrešili proti najvyššej vôli Neba, a aby vás ono nezavrhlo, tak ako v minulosti, keď ste svojím bezprávím urazili Boha a On vás vydal vaším nepriateľom, ktorí prišli zďaleka aby vás potrestali za priestupky a splnili vôľu Vyššieho súdu nad vami. No vo vtedajšom vašom páde som vás podporil svojou láskou, pretože ste neboli odvrhnutí úplne od tváre Toho, kto si vás vyvolil a v dlhovekom otroctve neustále vás viedol na ceste utrpenia i pokory a učil vás, ako napraviť svoj život, aby ste si uvedomili hriechy, prejavili ľútosť a obrátili sa celým svojím srdcom k Hospodinovi Bohu vášmu, s ktorým ste spojení manželskými putami čistého a bezúhonného života. A takisto som vás podopieral svojou rukou vo všetkých vaších utrpeniach a skúškach, a dával vám silu a pevnosť ducha, aby ste úplne neupadli na duchu a neprepadli sa v bahne zúfalstva. A všetkými svojími silami som začal vo vás vytvárať dušu čistú a nezkazenú, s chovaním Božským. A na konci vašej dlhovekej skúšky, keď sa nebo rozhodlo vás po najvyššom rozhodnutí Božieho zámyslu oslobodiť od ťažkého otroctva; bol som prvým, kto vás prišiel oslobodiť, predpokladajúc, že využijete zoslané požehnanie a odčiníte svoju minulosť. No vy ste zneužili daru slobody. Ale ja som napriek tomu začal vaše oslobodenie a vložil do tejto veci všetky veľké sily, aby pôsobili všade kvôli pochopeniu a realizácii veľkej ídei, ktorá musela byť uskutočnená v najkratšej dobe, stanovenej mojím vyšším príkazom. No vaše rozbroje, váš znovu nerestný život zastavil svätú myšlienku môjho srdca o vašom blahu a blahu všetkého ľudského rodu. Ale všetko má svoju hranicu. V týchto posledných rokoch nového života som vás viedol, bezpečne som vás viedol až do týchto minút, vynakladal obrovské úsilie, aby som vás ochránil od veľkých nebezpečenstiev. Vzdajte chválu Bohu, že nie som z tých, ktorí sú porazení. Čas napreduje a teraz, keď skúšate moju silu, poznávate, že som Boh, ktorý neklame. Ale vy ste národ vrtošivý, neuvedomujúci si, kde je ukryté jeho dobro.

 

Slabá črta vašej duše – to je všeobecné rozdelenie a nezhoda, ktorá zadržuje svätú vec slovanského rodu. No ja som verný dielu Toho, Ktorý ma poslal.

 

Pre Neho niet prekážok, niet ťažkostí, Jeho vôľa je večná a neoblomná a všetko čo povedal sa splní, no nie vo vaších dňoch, ak sa otočíte späť, ako izraelský národ v púšti, a tak ako oni tam zanecháte svoje kosti, kvôli vašej malomyseľnosti a všeobecnej nevere. No nové pokolenie, ktoré sám Boh Síl zdvíha, uskutoční Jeho zámery, ktorým je predpovedané, že sa uskutočnia. Môžete urýchliť, alebo sťažiť napredovanie vašej práce, ak spadnete do rozmarného života degenerujúcich národov. A to ma núti ešte viac sa o vás starať, aby ste sa nevrátili znova a nepoddali sa pokušeniam ľstivého, čo vás bude stáť život.

 

Toto ma prinútilo zísť zhora dolu k vám, aby som znova zahladil a prekonal tú pekelnú nenávisť s vaším bratským národom, ktorý položil za vás bezpočet ľudských obetí, je to Svätá Rus, ktorej Boh predurčil budúcnosť – splniť Jeho vôľu kvôli vašej sláve a sláve Jeho Kráľovstva. Príjmite od neho daň, ako Melchisedek od Abraháma , ktorý bol požehnaný. Terajšia sila a sláva Ruska – je pre vás, taký je Boží príkaz: jeden seje, druhý žne a na konci sa všetci zúčastnia na Božom blahu.

 

Teraz pekelná zloba odchádza, záležitosti nadobúdajú iný zvrat, pekelné sily ustupujú z bojiska, narušitelia Božieho mieru budú všade potrestaní a Jeho pravda sa na Zemi obnoví.

 

Kráľovstvo ktoré Ja obnovím, nebude kráľovstvom nenávisti, ale lásky. Podvihnite oči hore a uvidíte, že svet dozrel na žatvu. Zanedlho sa všetci presvedčia o pravdivosti mojích Božských slov. Ešte jeden veľký hrdinský čin a všetky srdcia sa zachvejú a bludy sveta budú zničené pre všetkých raz a navždy. Nebo na znak svojej dobrej vôle vám dalo svätú záruku veľkej milosti lásky, záruku, ktorá je uschovaná medzi vami. A od toho dňa, ako bola obdržaná odpoveď, začalo sa vaše vykúpenie. A ja vás napomínam, opatrujte to, čo sa buduje, nezborte to, pretože je to sväté. A ak si zamaniete svätokrádež, navlečiete na seba tri nešťastia – hlad, mor, a spustošenie a nebude nad vami zľutovania, ale ak niekto z vás požiada, aj vy si spomeniete, čo hovoril Boh. Pamätajte si moje slová. V tej zálohe, ktorú som vám zveril je obsiahnutá vaša budúcnosť, On požehnal váš dom, nádej i život vášho rodu.

 

Počúvaj ma dom Slovanský a buď svedkom toho, čo som vám hovoril.

 

Obraciam sa teraz k vám, moji služobníci, vodcovia, učitelia, k vám knihovníci, farizeji a pokrytci a prikazujem: nedemoralizujte môj národ, ktorý som vám zveril.

 

Odvráťte sa od svojích bludných ciest, nájdite si čas popremýšľať a veďte môj národ po ceste pravdy; nauvádzajte ho do bludov, pomáhajte bezbranným v útrapách a neubližujte biednym. Zastavte bezprávie, nepravdu, rozvrat, pretože sa Boh nemôže pozerať na tie odporné skutky, ktoré sa pred Ním všade vŕšia.

 

Jeho trpezlivosť dosiahla svoje hranice a som prizvaný urobiť koniec neutíchajúcemu zlu. Popremýšľajte, je najvyšší čas, prišiel čas, potom bude neskoro hľadať ma. Popremýšľajte, ateisti, vaši uchvatitelia vám neprinesú dobro. Po druhýkrát k vám prichádzam v tejto dobe, keď ste sa stali mojím národom, idem, aby som vás videl na vlastné oči, akí ste, ako žijete, a môj duch sa chveje od tých smutných obrazov. Vy, tí, ktorích som obdaroval všetkým – životom, slávou a cťou, ste hodní poľutovania. Zneužili ste Moju dobrotu a Moju Lásku. Pred mojou tvárou stojí množstvo vaších nešťastných bratov a sestier, avšak znásilnených a vami olúpených. Choďte k nim, vyspovedajte sa pred nimi za svoje prehrešky a zmierte sa so svojím bližným. Chcem, aby ten deň, keď sa vám ukážem vo svojej plnej sláve bol dňom radosti, a nie trúchlenia, dňom zasväteným môjmu Bohu.

 

Ja – ELOHIL, anjel odkazu Božieho.

 

8. Októbra 1898. Varna.

12001997_10153625700569443_1092227196_o1